Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky blíže vymezují práva a povinnosti poskytovatele, společnosti Škola plnění přání, s.r.o., a objednatele, který je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 nebo spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 421 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

Právní vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí OZ.

Poskytovatel: Škola plnění přání, s.r.o., Sídlo: Hálkova 1406/2, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 01969781, zapsaná ve vl. C 292930 vedené u Městského soudu v Praze,

Objednatel: Objednatel je fyzickou nebo právnickou osobou, která objednává služby od poskytovatele na základě uzavřené kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami. 

Objednatel objednává služby u poskytovatele způsobem, a to:

Objednáním On-line produktu přes internet v e-shopu na webových stránkách skolaplneniprani.cz.

Smlouva mezi Objednatelem a Školou plnění přání s.r.o. vzniká okamžikem odeslání objednávky učiněné v e-shopu.

Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty, které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Web skolaplneniprani.cz obsahuje seznam on-line produktů k prodeji, a to včetně uvedení cen. Ceny nabízených on-line produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka on-line produktů a ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Veškeré nabídky on-line produktů umístěné ve webovém rozhraní jsou nezávazné a Poskytovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu. Nabídka označená jako „akční“ platí do další aktualizace nabídky.

Při platbě převodem na účet nebo internetovou platební kartou Prodávající dá do 1 dne od připsání příslušné částky na svůj účet.

Pro objednání služby vyplní Objednatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní „e-shop“. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
• objednávaném zboží nebo službě (objednávané zboží nebo službě „vloží“ Objednatel do elektronického nákupního košíku webového rozhraní)
• způsobu úhrady kupní ceny zboží nebo služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží nebo služby

Před zasláním objednávky Poskytovateli je Objednatel povinen zkontrolovat údaje, které do objednávky vložil.

Objednávku odešle Objednatel Poskytovateli kliknutím na tlačítko „Uložit a pokračovat“.

Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné.

Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatel uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa Objednatele“).

Všechny objednávky přijaté tímto internetovým obchodem jsou závazné.

Dojde-li ze strany Objednatele k prodlení se zaplacením ceny on-line produktu, obdrží Objednatel 3 dny před splatností vystavené zálohové faktury upomenutí. Pokud i tak nedojde k zaplacení zálohové faktury, dojde ke stornu objednávky a nelze tak nárokovat objednávaný on-line produkt.

On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu Poskytovatele/Školy plnění přání s.r.o. jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 

Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak.

Poruší-li Objednatel toto licenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je Poskytovatel / Škola plnění přání s.ro. oprávněna od smlouvy s okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup Objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu k On-line produktu.

V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může Objednatel kontaktovat Poskytovatele / Školy plnění přání s.r.o. na emailové adrese info@skolaplneniprani.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na webu skolaplneniprani.cz.  

Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná Objednateli Poskytovatelem / Školou plnění přání s.r.o. a činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu Objednatele.

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Poskytovatele / Školy plnění přání s.r.o. je oprávněna v případě potřeby tyto VOP jednostranně změnit.

V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP má příslušné ustanovení smlouvy před VOP přednost. 

Poskytovatel odpovídá za vzniklou újmu pouze v rozsahu, v němž není tato odpovědnost vyloučena smlouvou, a to výhradně v případě svého zavinění.

Platební podmínky

Objednatel má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Poskytovateli / Škole plnění přání s.r.o.

 jedním z níže uvedených způsobů:
• převod na účet Poskytovatele / Školy plnění přání s.r.o.
• platba prostřednictvím platební karty
• platba online prostřednictvím platebního systému

Způsob platby uvede Objednatel v objednávce.

Platba zboží je možná pouze v českých korunách (Kč).

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách poskytovatele v den odeslání objednávky Objednatelem.

Reklamační řád
Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník) a zákonem o ochraně spotřebitele.

Společnost Škola plnění přání, s.r.o., se sídlem Hálkova 1406/2, Nové Město, 120 00 Praha 2, identifikační číslo: 01969781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 292930 (dále jen „Společnost“), odpovídá zákazníkovi za vadné plnění on-line služeb. Zejména se Společnost odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník on-line službu čerpal:

On-line služba splňovala parametry, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Společnost popsala nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu on-line služby, služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V případě dodávky on-line služeb Společnost odpovídá zákazníkovi, že on-line služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou.

Zákazník je povinen oznámit Společnosti vadu on-line služby neprodleně poté, co takovou vadu zjistí. Vadu lze vytknout do 14 dní od čerpání, plnění nebo poskytnutí on-line služby.

Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u poskytnutí on-line služeb, v zákonem stanovené době.

Práva z vadného plnění může zákazník uplatnit u Společnosti na adrese školy nebo zaslat reklamaci emailem na office@skolaplneniprani.cz nebo poštou na adresu Společnosti uvedenou výše.

Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před poskytnutím služby věděl o vadě, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

Společnost rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu. Do lhůty pro vyřešení reklamace se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby, potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace včetně odstranění vady bude Společností vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Společnost se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.  

Zákazník bude o vyřízení reklamace informován telefonicky, emailem nebo písemně ve stanovené lhůtě v souladu se zákonem.

Informace o uplatňování práva odstoupit od kupní smlouvy

PRÁVO ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY

Poskytovatel nabízí Objednateli možnost odstoupení od Kupní Smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu v určitých případech.  

Lhůta pro odstoupení od Kupní Smlouvy uplyne 14 dnů ode dne následujícího po dnu, kdy Objednatel nebo jim určená třetí strana získá do fyzického držení poslední položku objednávky, tj. objedná a uhradí cenu on-line produktu. Své rozhodnutí odstoupit od Kupní Smlouvy je povinen oznámit Poskytovateli, a to prostřednictvím emailu na office@skolaplneniprani.cz nebo poštou na adresu sídla Poskytovatele / Školy plnění přání s.r.o.

Objednatel může použít i přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje zaslání sdělení o uplatnění práva odstoupit od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy, Poskytovatel je mu povinen uhrazenou cenu on-line produktu vrátit bez zbytečných prodlev a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl Poskytovatel informován o rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy, avšak pouze v případě, pokud jsou v souladu se storno podmínkami uvedenými výše v rámci všeobecných obchodních podmínek.

V případě, že cena on-line produktu byla placena platební kartou či převodem na bankovní účet Poskytovatele / Školy plnění přání s.r.o, Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že mu tyto prostředky budou zaslány na jeho bankovní účet. V těchto případech je nutné, aby Objednatel sdělil číslo bankovního účtu a kód banky, aby Poskytovatel mohl ustát svým závazkům.  

Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy

(vyplňte prosím tento formulář a pošlete jej zpět na office@skolaplneniprani.cz pouze v případě, že chcete odstoupit od Kupní Smlouvy)

Adresát: Škola plnění přání s.r.o.

Email: office@skolaplneniprani.cz

Odesílatel:

Jméno Objednatele:

Adresa Objednatele:

Číslo objednávky (VS):

Uhrazeno z účtu (nebo jinou formou):

Uhrazeno dne:

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od Kupní Smlouvy o nákupu on-line produktu.

Číslo bankovního účtu, na který máme poukázat peníze zpět:

Datum:

Podpis Objednatele:

(pouze pokud je tento formulář zasílán v papírové podobě)

Platnost těchto všeobecných obchodních podmínek je od 1.11.2022